تشک کارن

تشک پاکت اسپرینگ مموری کارن مدل کریستال سایز 200*180

موجود است

قیمت: ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*180 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 44 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 120 کیلوگرم
 • ضمانت : 8 سال ضمانت وارانتی + 4 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ مموری کارن مدل کریستال سایز 200*90

موجود است

قیمت: ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*90 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 44 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 120 کیلوگرم
 • ضمانت : 8 سال ضمانت وارانتی + 4 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ مموری کارن مدل کریستال سایز 200*160

موجود است

قیمت: ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*160 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 44 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 120 کیلوگرم
 • ضمانت : 8 سال ضمانت وارانتی + 4 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ مموری کارن مدل کریستال سایز 200*120

موجود است

قیمت: ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*120 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 44 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 120 کیلوگرم
 • ضمانت : 8 سال ضمانت وارانتی + 4 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ کارن مدل کاتالینا سایز 200*200

موجود است

قیمت: ۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*200 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 85 کیلوگرم
 • ضمانت : 5 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ اولترا کارن مدل کاورلایف سایز 200*90

موجود است

قیمت: ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*90 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 34 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 95 کیلوگرم
 • ضمانت : 7 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ کارن مدل کاتالینا سایز 200*160

موجود است

قیمت: ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*160 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 85 کیلوگرم
 • ضمانت : 5 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ کارن مدل کاتالینا سایز 200*90

موجود است

قیمت: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*90 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 85 کیلوگرم
 • ضمانت : 5 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ اولترا کارن مدل کاورلایف سایز 200*120

موجود است

قیمت: ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*120 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 34 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 95 کیلوگرم
 • ضمانت : 7 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ اولترا کارن مدل کاورلایف سایز 200*160

موجود است

قیمت: ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*160 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 34 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 95 کیلوگرم
 • ضمانت : 7 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ اولترا کارن مدل کاورلایف سایز 200*180

موجود است

قیمت: ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*180 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 34 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 95 کیلوگرم
 • ضمانت : 7 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ کارن مدل کاتالینا سایز 200*120

موجود است

قیمت: ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*120 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 85 کیلوگرم
 • ضمانت : 5 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک سوپر مدیکال کارن مدل کارولینا سایز 200*90

موجود است

قیمت: ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*90 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 110 کیلوگرم
 • ضمانت : 6 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک سوپر مدیکال کارن مدل کارولینا سایز 200*140

موجود است

قیمت: ۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*140 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 110 کیلوگرم
 • ضمانت : 6 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک مدیکال کارن مدل کادنا سایز 200*180

موجود است

قیمت: ۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*180 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 80 کیلوگرم
 • ضمانت : 4 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک مدیکال کارن مدل کادنا سایز 200*160

موجود است

قیمت: ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*160 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 80 کیلوگرم
 • ضمانت : 4 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک سوپر مدیکال کارن مدل کارولینا سایز 200*120

موجود است

قیمت: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*120 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 110 کیلوگرم
 • ضمانت : 6 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک سوپر مدیکال کارن مدل کارولینا سایز 200*180

موجود است

قیمت: ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*180 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 110 کیلوگرم
 • ضمانت : 6 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

اگر قصد دارید برای تختان تشک جدید بخرید یا از تشک قدیمی خود ناراضی هستید، این مطلب برایتان بسیار مفید خواهد بود. در این جا قصد داریم تشک کارن را بررسی کنیم و به شما کمک می‌کنیم تا در نهایت، خریدی خوب و بدون پشیمانی را تجربه کنید.

شرکت کالای خواب کارن از سال 1386 فعالیت خود را در زمینه کالای خواب شروع کرد و در سال 1395 با نگرشی متفاوت در تولید و عرضه محصولات کالای خواب با برند کارن پا به عرصه تولید گذاشت. در مدت زمان کوتاهی با بهره‌گیری از تجارب اندوخته شده و به‌کارگیری دستگاه‌های مدرن به یکی از پیشرفته‌ترین شرکت های تولید تشک و کالای خواب تبدیل شد و محصولاتی نظیر تشک تخت، تشک مهمان، لحاف و روتختی، انواع بالش و محافظ تشک را تولید می نماید.

انواع تشک کارن

برخی اوقات انتخاب یک تشک که متناسب با سلیقه شما باشد کمی سخت بوده و ممکن است در هنگام خرید دچار مشکل بشوید که چه نوع تشکی را باید خریداری نمایید تا متناسب با شرایط جسمی شما باشد. در ادامه قصد داریم تا با بررسی انواع تشک کارن به شما کمک کنیم تا از بین تشک های موجود، بهترین انتخاب را انجام دهید.

تشک کارن

تشک فنری

هسته ی اصلی تشک فنری از فنر ساخته شده است و برخلاف تشکهای طبی که سفت می باشد، نرمی و انعطاف پذیری بالایی دارند. درنتیجه افرادی که علاقه به خوابیدن روی تشک‌های نرم دارند، این تشک برای آنها بسیار مفید خواهد بود . تشک های طبی فنری در دو نوع فنر متصل(پیوسته) و فنر منفصل(جداگانه) ساخته می شوند که هرکدام ویژگی های خاص خود را دارا می باشند. برای کسب اطلاعات تخصصی‌تر می تواند دانستنی های خرید تشک و انواع تشک تخت را مطالعه فرمایید.

تشک پاکت فنری کارن

تشک کارن مدل کندی Candy، با هسته مرکزی فنر میکرو جزو تشک پاکت فنری کارن می‌باشد. این تشک مناسب افراد با محدوده‌ی وزن حداکثر 65 کیلوگرم به ازای هر نفر، افرادی که مشکل کمردرد، سیاتیک، تنگی کانال و … ندارد، زوج های جوان، نوجوانان، نوزادان، مناسب و حائز اهمیت است. ضمانت این محصول به صورت 2+2 می باشد که 2 سال ابتدایی ضمانت محصول به صورت وارانتی و 2 سال انتهایی ضمانت به صورت گارانتی می باشد.

تشک کارن مدل کار ا Car، مشخصاتی مشابه با تشک مدل کندی دارد با این تفاوت که مناسب افراد با محدوده وزن حداکثر 70 کیلوگرم به ازای هر نفراست. ضمانت این محصول به صورت 3+3 می باشد که 3 سال ابتدایی ضمانت محصول به صورت وارانتی و 3 سال انتهایی ضمانت به صورت گارانتی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این مدل تشک و اطلاع از نحوه‌ی خرید تشک کارن میتوانید به سایت کارن خواب مراجعه فرمایید.

قیمت تشک کارن

تشک مموری فوم کارن

تشک مموری فوم جز جدید ترین تشک‌های تولید شده می‌باشد. این محصول جدید کارن بسیار زیاد مورد توجه مشتریان عزیزمان قرار گرفته است. اما از آن جایی که تشک مموری فوم از انواع تشک‌های فنری معمولی متفاوت است ،دور از انتظار نیست که خریداران در مورد این که تشک مموری فوم برای آن‌ها مناسب است یا خیر و این که هنگام خرید به چه چیزهایی باید دقت کنند، سوال‌های زیادی داشته باشند.

تشک کارن مدل کریستال Crystal، با هسته مرکزی فنر پاکتی یا Pocket Spring جزو تشک‌های فنر پاکتی کارن می‌باشد. این تشک مناسب افراد با محدوده وزن بالا تر نسبت به دو مدل قبلی است.

برخی از ویژگی‌های این مدل تشک:
• مناسب برای افراد با حداکثر 120 کیلوگرم به ازای هر نفر
• افرادی که گودی کمر دارند
• افرادی که کمر درد خفیف دارند
• افرادی که عادت به خواب برروی تشک‌های سفت ندارند
• زوج‌هایی که اختلاف وزن زیادی دارند
• افرادی که نیاز به خواب و استراحت طولانی مدت دارند
• افرادی که صبح‌ها گزگز و خواب رفتگی بدن دارند

ضمانت این محصول به صورت 4+8 می باشد که 8 سال ابتدایی ضمانت محصول به صورت وارانتی و 4 سال انتهایی ضمانت به صورت گارانتی می باشد.

خرید تشک کارن

قیمت تشک کارن

تشک یکی از مهم‌ترین اقلام موجود در اتاق خواب است که مستقیما بر روی سلامتی شما تاثیر می‌گذارد. در زمان خرید تشک حتما باید به متریال تشک توجه کنید که بعدها دچار مشکلات پوستی نشوید و یا به بدن شما مخصوصا ستون فقرات شما آسیبی وارد نکند. ممکن است وارد فروشگاهی شوید و به شما تشکی پیشنهاد دهند که همان تشک در فروشگاه دیگر قیمت بالاتری داشته باشد و شما بدون توجه به متریال آن مرد ارزانتر را خرید کنید و همین امر باعث شود تا شما دچار عارضه‌های پوستی شوید پس بهتر است زمان خرید تشک به متریال آن دقت کنید و بعد از آن به قیمت تشک توجه کنید.

عوامل مختلفی از جمله حذف واسطه‌ها باعث شده که تشک‌های کارن را با قیمت مناسب و کیفیت بالا تقدیم شما مشتریان عزیز کنیم.

خرید تشک کارن

تشک‌‎های کارن را می‌توانید از روش‌های مختلفی تهیه فرمایید. از جمله اصلی ترین راه تهیه‌ی تشک کارن مراجعه به سایت کارن خواب و یا مراجعه حضوری به یکی از نمایندگان می‌باشد.

شرکت کارن با نمایندگان فعال سراسر کشور در عرصه تولید و فروش در سال 1397 به عنوان یک شرکت موفق در راستای اهداف بلند و حمایت از تولید ملی و عرضه کالای داخلی گام موثری را به پشتوانه مشتریان وفادار خود برداشته است و همچنان با همکاری پرسنل متخصص و جوان می کوشد تا در پیشبرد این صنعت سهم خود را ایفا نموده و رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود را جلب نماید.

قیمت تشک کارن در سایت در مقایسه با دیگر سایت های فروش به چه صورت است؟

✅در سایت کالای خواب کارن سعی شده است قیمت تشک کارن به گونه ای در نظر گرفته شود که با قیمت درب کارخانه یکی باشد

در زمان خرید تشک کارن به چه مواردی باید توجه داشته باشیم؟

✅ با توجه به اینکه انواع تشک کارن دارای مشخصات گوناگونی هستند و هر کدام بسته به وزن و مشکل بدنی که دارد باید تشک متناسب با وضعیت خود را خرید کند به همین منظور میتوانید از قسمت دکتر تشک اقدام به خرید تشک کارن نمایید یا با استفاده از شماره های درج شده بر روی سایت با مشاورین کارن خواب در تماس باشید تا تشک متناسب با وضعیت شما را پیشنهاد دهند