تشک

تشک پاکت اسپرینگ مموری کارن مدل کریستال سایز 200*180

موجود است

قیمت: ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*180 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 44 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 120 کیلوگرم
 • ضمانت : 8 سال ضمانت وارانتی + 4 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ مموری کارن مدل کریستال سایز 200*90

موجود است

قیمت: ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*90 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 44 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 120 کیلوگرم
 • ضمانت : 8 سال ضمانت وارانتی + 4 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ مموری کارن مدل کریستال سایز 200*160

موجود است

قیمت: ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*160 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 44 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 120 کیلوگرم
 • ضمانت : 8 سال ضمانت وارانتی + 4 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ مموری کارن مدل کریستال سایز 200*120

موجود است

قیمت: ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*120 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 44 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 120 کیلوگرم
 • ضمانت : 8 سال ضمانت وارانتی + 4 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ کارن مدل کاتالینا سایز 200*200

موجود است

قیمت: ۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*200 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 85 کیلوگرم
 • ضمانت : 5 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ اولترا کارن مدل کاورلایف سایز 200*90

موجود است

قیمت: ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*90 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 34 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 95 کیلوگرم
 • ضمانت : 7 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ کارن مدل کاتالینا سایز 200*160

موجود است

قیمت: ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*160 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 85 کیلوگرم
 • ضمانت : 5 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ کارن مدل کاتالینا سایز 200*90

موجود است

قیمت: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*90 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 85 کیلوگرم
 • ضمانت : 5 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ اولترا کارن مدل کاورلایف سایز 200*120

موجود است

قیمت: ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*120 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 34 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 95 کیلوگرم
 • ضمانت : 7 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ اولترا کارن مدل کاورلایف سایز 200*160

موجود است

قیمت: ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*160 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 34 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 95 کیلوگرم
 • ضمانت : 7 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ اولترا کارن مدل کاورلایف سایز 200*180

موجود است

قیمت: ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*180 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 34 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 95 کیلوگرم
 • ضمانت : 7 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک پاکت اسپرینگ کارن مدل کاتالینا سایز 200*120

موجود است

قیمت: ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*120 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک فنر پاکتی
 • مناسب تا وزن : 85 کیلوگرم
 • ضمانت : 5 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک سوپر مدیکال کارن مدل کارولینا سایز 200*90

موجود است

قیمت: ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*90 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 110 کیلوگرم
 • ضمانت : 6 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک سوپر مدیکال کارن مدل کارولینا سایز 200*140

موجود است

قیمت: ۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*140 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 110 کیلوگرم
 • ضمانت : 6 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک مدیکال کارن مدل کادنا سایز 200*180

موجود است

قیمت: ۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*180 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 80 کیلوگرم
 • ضمانت : 4 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک مدیکال کارن مدل کادنا سایز 200*160

موجود است

قیمت: ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*160 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 20 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 80 کیلوگرم
 • ضمانت : 4 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک سوپر مدیکال کارن مدل کارولینا سایز 200*120

موجود است

قیمت: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*120 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : یک نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 110 کیلوگرم
 • ضمانت : 6 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

تشک سوپر مدیکال کارن مدل کارولینا سایز 200*180

موجود است

قیمت: ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ابعاد تشک : 200*180 سانتیمتر
 • ارتفاع تشک : 28 سانتیمتر
 • مناسب برای : دو نفر
 • دسته : تشک طبی
 • مناسب تا وزن : 110 کیلوگرم
 • ضمانت : 6 سال ضمانت وارانتی + 3 سال ضمانت گارانتی
افزودن به سبد خرید

خواب راحت یکی از مهم ترین نیازهای هر فرد آن هم پس از یک روز سخت کاریست. بنابراین داشتن تخت راحت که در گرو داشتن یک تشک مناسب است از مهم ترین موضوعات در هنگام خرید لوازم اتاق خواب است. انسان یک سوم از عمر خود را روی تخت و تشک و در خواب به سر می‌برد بنابراین توجه به ساعات و کیفیت خواب اهمیت فراوانی برای سلامتی دارد. تشک تخت خواب سطحی است که ما حداقل 8 ساعت از شبانه روز را روی آن می‌گذرانیم. یک تشک تخت مناسب باید از ستون فقرات محافظت کند و از فشار وارده به اندام ها بکاهد .

انواع تشک

با نوآوری های اخیر در زمینه تولید تشک ، زمانی که برای خرید تشک به فروشندگان مراجعه می کنید ، گزینه های متفاوتی برای انتخاب در اختیار شما قرار داده می شود و شما باید تفاوت این تشک ها را بدانید تا بتوانید مناسب‌ترین تشک را با توجه به نیازتان انتخاب کنید. برای خرید تشک ، انواع تشک های فنری ، پاکت فنری ، مموری فوم ، طبی و … در بازار موجود است که بطور خلاصه به معرفی آنها می پردازیم.

تشک تخت

تشک فنری

تشک فنری از قدیمی ترین و ساده ترین انواع تشک ها می باشند و این مدل در میان انواع تشک تخت خواب ، فنری استیل در میان بافت هایش دارد که به وسیله یک پوشش فیبر ، فوم یا فوم لاتکس احاطه شده است . این مدل تشک ارزان بسیار محبوب و دارای ساختار ساده در بین انواع تشک تخت خواب می باشند که از لحاظ قیمت نیز بین قیمت انواع تشک ، ارزان تر هستند .

انواع تشک تخت مدل فنری در دو نوع با فریم و بدون فریم تولید می‌شوند. هر دو مدل از این تشک تخت خواب برای افرادی با وزن کم تر از 60 کیلوگرم مناسب است. این نوع تشک ها را از لحاظ نوع فنر نیز می توانند به دو دسته تشک فنر متصل و تشک فنر منفصل ( پاکت فنری ) تقسیم کرد .

فنر متصل

این نوع تشک ، نوع کلاسیک انواع تشک مدل فنری می باشد . این نوع فنر را ممکن است فنر میراکویل یا مارپیچ نیز بنامند . این فنر ها در سراسر تشک به هم متصل هستند که این نوع چینش خاص مزایا و معایبی را به همراه دارد.

تشک

مزایا : بدلیل اتصال یکپارچه فنر ها به یکدیگر ، این تشک از انعطاف پذیری بسیار بالایی برخوردار است و از درد کمر جلوگیری می کند و همچنین وزن این تشک سبک است و به راحتی می توان آن را پشت و رو کرد .

معایب : از جمله معایب این نوع تشک می توان به تولید صدای زیاد فنر ها و تکان های بسیار زیاد در زمان جابجایی ، مخصوصا در نوع دو نفره آنها اشاره کرد که باعث اختلال در خواب می شوند. همچنین به علت کم بودن ضخامتشان ، در صورت وارد شدن فشار بیش از اندازه به تشک ، با گذشت زمان دچار گودشدگی در وسط می شوند که برای کمر مضر است.

فنر منفصل ( پاکت فنری یا پاکت اسپرینگ ) :

تشک پاکت فنری تمرکز بیشتری در به حداقل رساندن انتقال حرکت دارند ، همچنین نسبت به نوع فنری متصل ، حمایت بیشتری برای کمر ارائه می کند . فنر های این تشک بصورت جداگانه درون پاکت های خاصی قرار دارند و جابجایی آن ها از یکدیگر مستقل می باشد که در نتیجه آن ، لرزش ، تکان و صدا در هنگام جابجایی به حداقل می رسد. از معایب تشک پاکت اسپرینگ می توان به وزن بالای آن که در نتیجه تعداد بالای فنر های آن حاصل شده اشاره کرد .

خرید تشک

مموری فوم :

تشک مموری فوم یا فوم حافظه دار از فوم پلی یورتان که به ویسکو الاستیک شهرت دارد ساخته می شود. این نوع تشک ها، نسبت به حرارت و فشار واکنش نشان می دهند و در زمان خواب شکل کامل بدن را به خود میگیرند . همچنین این نوع تشک ها در مقابل جابجایی عملکرد خوبی از خود نشان داده و لرزش و تکان های شدید را به صفر رسانده اند.

قیمت تشک

تشک طبی :

تشک طبی فنر ندارند و از جنس فوم ، یونولیت و یا اسفنج فشرده ساخته می شوند . این نوع از تشک ها معمولا سفت هستند و بدلیل اینکه سفت و شکننده هستند پس از مدتی قوس های بدن بصورت فرو رفتگی یا برآمدگی بر روی آن نمایان شده و عمر کمتری نسبت به سایر تشک ها دارند .

تشک تخت خواب

خرید تشک :

اگر قصد خرید تشک دارید ،ابتدا باید به ویژگی های یک تشک تخت خواب از جمله وزن ، نوع پارچه ،استحکام و مقاومت آن ، فنر ها و الیاف استفاده شده در آن ، نوع دوخت و … دقت داشت . اصولا تشکی بهتر است که با توجه به شرایط شما نظیر وزن ، مزاج خوابی ، سن ، وجود یا عدم وجود مشکل در ناحیه کمر و گردن شما خواب خوبی به شما ارائه دهد. همچنین یکی دیگر از معیار های انتخاب تشک ، قیمت تشک خواب می باشد که در ادامه به مختصر در رابطه با قیمت تشک خواب توضیح داده خواهد شد و همچنین یک لیست قیمت تشک خواب جهت بررسی اقتصادی تشک قیمت گزاف و تشک ارزان ارائه خواهد شد. به شما پیشنهاد میکنیم قبل از خرید انواع تشک با استفاده از شماره های ثبت شده بر روی سایت با مشاورین کالای خواب کارن در تماس باشید تا ایشان شما را در انتخاب بهترین تشک متناسب با وضعیت و شرایط بدنی شما راهنمایی نمایند.

قیمت تشک ارزان

قیمت تشک :

یادتان باشد که استفاده از یک برند خاص در هنگام انتخاب تنها باعث کاهش گزینه های انتخابی شما می شود. امروزه با افزایش قیمت تشک ، خرید تشک های برند ، هزینه گزافی را در بر دارد . در حالی که خرید تشک ارزان استاندارد تولید شده در سایر کارخانجات نیز به همان اندازه می توانند با کیفیت باشند .

قیمت تشک ارزان :

زمانیکه صحبت از تشک ارزان قیمت می شود ممکن است عده ای ضرب المثل هیچ ارزانی بی حکمت نیست را یادآور شوند و اعتقاد داشته باشند که قیمت تشک ارزان هم از این قاعده مستثنی نیست اما همانطور که قبل تر توضیح داده شد ، برای بعضی از تشک ها صرفا به جهت نام برند آنها باید هزینه های گزافی پرداخت شود در صورتی که می توان در حراج تشک یا گاهی اوقات در بلک فرایدی فروشگاه ها نیز یک تشک ارزان و با کیفیت انتخاب کرد.

تشک یکی از مهم‌ترین اقلام موجود در اتاق خواب است که مستقیما بر روی سلامتی شما تاثیر می‌گذارد که در صورت عدم تهیه ی تشک مناسب ممکن است بعدها دچار مشکلات پوستی شوید و یا در صورت عدم تهیه ی تشک مناسب با ارگونومی بدنتان ممکن است به بدن شما مخصوصا ستون فقرات شما آسیبی وارد کند.

در سایت کارن خواب کدامیک از انواع تشک تخت را خرید کنیم؟

✅ با توجه به اینکه هر یک انواع تشک برای اشخاص مختلف مناسب است به شما پیشنهاد میکنیم برای انتخاب تشکمناسب هم از قسمت دکتر تشک استفاده نمایید و یا با استفاده از شماره های ثبت شده روی سایت با مشاورین ما در تماس باشید تا شما را در خرید تشک راهنمایی نمایند

خرید تشک ارزان در سایت کارن به چه صورت میسر می شود؟

✅ کارن خواب یکی از بزرگترین کارخانه های تولید تشک در ایران است و قیمت تشک در سایت به گونه ای است که بتوانید قیمت تشک ارزان درب کارخانه تهیه نمایید