مجموع بدهی 4,953,485,000 ریال
راس پرداخت بدهی 921 روز